Łódzka Spółka Infrastrukturalna

Harcerska 8/10. Raport ze spotkania

Raport ze spotkania Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Łodzi z mieszkańcami w sprawie inwestycji przy ul. Harcerskiej 8/10 - 4 listopada 2021 r. (drugie spotkanie)

Spotkanie rozpoczęła Pani Agnieszka Rutkowska z Biura Rzecznika Prasowego Prezydenta Miasta UMŁ, która przywitała zebranych i poinformowała o planowanym przebiegu spotkania. W dalszej kolejności przedstawiona została prezentacja, którą w części dotyczącej edukacji omówiła Pani Elżbieta Modrzejewska - p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji UMŁ, natomiast zagadnienia dotyczące infrastruktury omówił Pan Robert Kolczyński - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju UMŁ, następnie rozpoczęła się dalsza część spotkania.

Pan Adam Pustelnik - Pierwszy Wiceprezydent Miasta wyjaśnił, iż zgodnie z zapewnieniem złożonym mieszkańcom podczas spotkania w dniu 29 września 2021 r. skontaktował się z Prezesem Spółki Mirbud S.A. odnośnie zamiany lub odkupienia
przez Miasto działki przy ulicy Harcerskiej 8/10. Deweloper nie jest zainteresowany zamianą działki, a jej odkupienie z przyczyn formalno-prawnych nie jest możliwe. Decyzję o sprzedaży działki poprzedziła uchwała Rady Miejskiej w Łodzi, która stanowi, że działka przy ulicy Harcerskiej nie jest przeznaczona na cele publiczne. Pierwszy Wiceprezydent Miasta wyjaśnił również, że zbycie działki zostało przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami i nastąpiło dopiero podczas czwartego przetargu.

Zagadnienia poruszone w trakcie spotkania

 

 1. Zastrzeżenia dotyczące konsultacji społecznych odnośnie zmiany dotychczasowej i utworzenia nowej siatki szkół. 

Pan Piotr Bors – Dyrektor Departamentu Pracy, Edukacji i Kultury UMŁ wyjaśnił, że konsultacje zostały przeprowadzone prawidłowo, a konieczność zmiany siatki szkół była związana z decyzjami rządowymi o reformie szkolnictwa. Dodatkowo poinformował, że utworzenie nowych obwodów i dokonanie zmian w zakresie siatki placówek edukacyjnych wymagało każdorazowo zatwierdzenia przez Kuratorium, co było przedmiotem wielu sporów, które Miasto wygrało na drodze sądowej. 

 1. Pytanie mieszkańców, dlaczego Miasto zlikwidowało szkołę przy ulicy Harcerskiej, a pozostawiło placówkę na ulicy Mostowskiego.

Pan Piotr Bors – Dyrektor Departamentu Pracy, Edukacji i Kultury UMŁ poinformował, że przesłanką do likwidacji szkoły na ulicy Harcerskiej była decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o częściowym wyłączeniu budynku z użytkowania oraz dodatkowo brak podmiotu, który chciałby prowadzić tę placówkę edukacyjną.

 1. Pytanie mieszkańców, dlaczego Miasto, mimo wystąpień Dyrekcji szkoły przy ulicy Harcerskiej, nie przyznało środków finansowych na remont placówki.

Pan Piotr Bors – Dyrektor Departamentu Pracy, Edukacji i Kultury UMŁ wyjaśnił, że brak przyznania środków był podyktowany dwoma aspektami: planowaną likwidacją gimnazjów w wyniku reformy szkolnictwa oraz tym, iż remont szkoły przy ul. Harcerskiej był nieuzasadniony ekonomicznie, gdyż wiązałby się z dużym nakładem środków finansowych (około 1 mln zł tylko na remont sali gimnastycznej). Budynek szkoły przy ul. Harcerskiej był w najgorszym stanie technicznym ze wszystkich szkół na terenie osiedla. 

 1. Problem zbyt małej liczby szkół podstawowych znajdujących się na terenie osiedla Doły-Marysin oraz obawa mieszkańców, że w związku z powstaniem nowych budynków wielorodzinnych i zwiększeniem się liczby dzieci w wieku szkolnym, problem się pogłębi.

Sprawa została omówiona w prezentacji oraz przez Dyrekcję Departamentu Pracy, Edukacji i Kultury UMŁ, a także Wydziału Edukacji UMŁ, którzy wyjaśnili, że obecnie w obwodzie osiedla Doły-Marysin znajduje się pięć publicznych szkół podstawowych, które odpowiadają obecnym potrzebom. Dodatkowo zapewniono, iż w przypadku zmiany struktury osiedla oraz ewentualnej zmiany sytuacji demograficznej, wynikającej z powstania nowych budynków mieszkalnych na omawianym terenie, Miasto zabezpieczy odpowiednią liczbę miejsc w placówkach szkolnych. 

 1. Zastrzeżenia mieszkańców odnośnie przepełnienia placówek edukacyjnych (dwuzmianowość szkół).

Pani Elżbieta Modrzejewska – p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji UMŁ wyjaśniła, że obecnie kwestia przepełnienia szkół jest skutkiem reformy edukacji i jest problemem tymczasowym. Potwierdzeniem powyższego faktu są analizy przeprowadzone na podstawie danych statystycznych. Dodatkowo Pan Piotr Bors – Dyrektor Departamentu Pracy, Edukacji
i Kultury UMŁ zapewnił, że w przypadku zbyt dużego obłożenia którejś z placówek, Miasto ma możliwość ograniczenia przyjęć do szkoły uczniów spoza rejonu. 

 1. Problem miejsc parkingowych na terenie Osiedla Doły-Marysin, obawa mieszkańców, że inwestycja przy ul. Harcerskiej zmniejszy liczbę tych miejsc.

Pan Robert Kolczyński - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju UMŁ wyjaśnił, że żaden
z wariantów przebudowy ulicy Harcerskiej nie zmniejszy liczby miejsc postojowych. Poinformował ponadto, iż projekt inwestycji przy ulicy Harcerskiej, zgodnie z przepisami prawa, zakłada utworzenie jednego miejsca parkingowego na jeden lokal mieszkalny. Inwestor dodatkowo zadeklarował utworzenie ośmiu miejsc parkingowych dla gości.

 1. Zapytanie mieszkańców dotyczące propozycji Miasta odnośnie dojazdu do nieruchomości przy ul. Harcerskiej 8/10.

Pan Robert Kolczyński - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju UMŁ poinformował,
że jedną z koncepcji Miasta jest poszerzenie ul. Harcerskiej, która stałaby się ulicą dwukierunkową, natomiast drugim wariantem uspokojenia ruchu na ulicy Harcerskiej jest utworzenie na niej woonerfu.

 1. Problem ulicy Brackiej i ewentualna możliwość zwiększenia jej przepustowości.

Pan Robert Kolczyński - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju UMŁ wyjaśnił, że ma świadomość powyższego problemu, jednakże w mieście jest wiele takich miejsc, które wymagają przebudowy. Zapewnił przy tym, że remont ulicy Brackiej nastąpi
w kolejnych latach, w ramach możliwości inwestycyjnych Miasta. 

 1. Zastrzeżenia mieszkańców dotyczące wycinki drzew, w związku z planowaną inwestycją przy ul. Harcerskiej 8/10.

Pan Robert Kolczyński - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju UMŁ poinformował,
że w związku z planowaną budową przy ulicy Harcerskiej, ilość zieleni nie zmieni się. Drzewa pozostające w kolizji z inwestycją będą przesadzone, a cztery z nich zostaną usunięte i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, inwestor będzie zobowiązany
do dokonania nasadzeń zastępczych.

 1. Zapytanie mieszkańców dotyczące możliwości połączenie ulicy Harcerskiej z ulicą Wojska Polskiego.

Pan Robert Kolczyński - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju UMŁ wyjaśnił, że Miasto chcąc rozwiązać problem dojazdu do inwestycji przy ulicy Harcerskiej, proponowało powyższe rozwiązanie, które według posiadanej wiedzy, spotkało się ze sprzeciwem mieszkańców. 

 1. Zarzut mieszkańca, iż przedstawiona prezentacja dotycząca placówek edukacyjnych na Osiedlu Doły-Marysin odnosi się jedynie do obecnej sytuacji,
  brak jest analizy na przyszłą dekadę.

Pan Piotr Bors – Dyrektor Departamentu Pracy, Edukacji i Kultury UMŁ wyjaśnił, że przedstawiona analiza dotyczy najbliższych 5 lat. Obecna sytuacja demograficzna ma tendencję spadkową. Wobec powyższego, bezzasadne jest utrzymywanie zbyt dużej liczby placówek oświatowych, byłoby to nieuzasadnione ekonomicznie.

 1. Zapytanie mieszkańców, czy decyzja Miasta odnośnie warunków zabudowy inwestycji przy ulicy Harcerskiej, która zezwala jedynie na powstanie trzech budynków, 4-5 kondygnacyjnych, jest decyzją ostateczną.

Pan Adam Pustelnik – Pierwszy Wiceprezydent Miasta wyjaśnił, iż zgodnie z przepisami prawa, inwestor ma prawo odwołać się od wydanej decyzji, a w przypadku wniesienia odwołania mieszkańcy będą stroną w postępowaniu. Dodatkowo poinformował,
że w procesie wydawania decyzji, mieszkańcy, w ramach dostępu do informacji publicznej, mogą mieć wgląd w dokumenty.

 

Podczas spotkania mieszkańcy zgłosili ponadto uwagi dotyczące:

  • Nieobecności inwestora na spotkaniu,
  • Kwestii dojazdu ciężkiego sprzętu na budowę na ulicy Harcerskiej,
  • Zwiększenia liczby dzieci w grupach przedszkolnych, bez zapewnienia dodatkowego opiekuna.

 

 

Na zakończenie spotkania jedna z mieszkanek odczytała wszystkie postulaty. 

 

 

 

Raport opracował:

Oddział ds. Skarg 

Wydziału Zarządzania 

Kontaktami z Mieszkańcami UMŁ

08.11.2021 r.

Zobacz również:

Helenówek - fot. Brajter

ŁSI skończyła budowę kanalizacji na Helenówku. Nowy wodociąg i odtworzone nawierzchnie

red/ ŁÓDŹ.PL

29 mln zł, ponad 6,5 km sieci kanalizacyjnej, 331 odejść do działek – miasto i Łódzka Spółka... więcej

Miasto i ŁSI wybuduje 12 km sieci wodnej i kanalizacyjnej warte 26 mln zł

ŁSI

12 kilometrów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wybudują wspólnie miasto i Łódzka Spółka... więcej

Nowa sieć kanalizacyjna i wodociągowa - inwestycje ŁSI w 2022 r.

ŁSI

Łódzka Spółka Infrastrukturalna ogłosiła swoje plany inwestycyjne na rok 2022. Obejmują one... więcej

Ulica Kolumny z nową nawierzchnią

Agnieszka Rutkowska / BRP

Kończą się prace Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej na ulicy Kolumny. Trwa wylewanie asfaltu. Koszt... więcej

Zielona 6 - prace remontowe - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Łódź rewitalizacja. Rozpoczęło się malowanie zabytkowych sztukaterii w kamienicy na ul. Zielonej 6

Agnieszka Rutkowska / BRP

W kamienicy przy ul. Zielonej 6 sukcesywnie odrestaurowywane są polichromie i trwa montaż... więcej