Łódzka Spółka Infrastrukturalna

Inwestycja przy ul. Harcerskiej - raport z 1 spotkania

Raport ze spotkania Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Łodzi z mieszkańcami 
w sprawie planowanej inwestycji na ul. Harcerskiej 29 września 2021 r.

URZĄD MIASTA ŁODZI

Łódź, dnia 1 października 2021 r.

  Departament 

Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców 

           WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 

     KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI 

 

DOM-ZKM-VI.0056.54.2021

 

 

Raport ze spotkania Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Łodzi z mieszkańcami w sprawie planowanej inwestycji na ul. Harcerskiej 29 września 2021 r.

 

Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy mieszkańców osiedla „Doły-Marysińska”, odbyło się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Doły-Marysińska” przy ul. Nowopolskiej 12/14.

 

Spotkanie rozpoczęła przedstawicielka mieszkańców, która przywitała zaproszonych gości i poinformowała o głównym celu zgromadzenia. W dalszej kolejności Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju UMŁ przedstawił i omówił prezentację dotyczącą kwestii związanych z planowaną inwestycją przy ul. Harcerskiej, następnie rozpoczęła się właściwa część spotkania.

 

Zagadnienia poruszone w trakcie spotkania

 1. Postulat mieszkańców o odzyskanie przez Miasto nieruchomości
  przy ul. Harcerskiej 8/10 (odkupienie lub zaproponowanie inwestorowi działki zamiennej).

  Pierwszy Wiceprezydent Miasta wyjaśnił, iż odkupienie nieruchomości nie jest możliwe, z uwagi na fakt, iż wiązałoby się to z ponoszeniem przez Miasto dodatkowych kosztów z tytułu utraconej korzyści przez dewelopera. Odnosząc się do kwestii wskazania działki zamiennej, Wiceprezydent zadeklarował przeprowadzenie rozmowy z deweloperem w ww. temacie.

 2. Zarzut mieszkańców, że realizacja inwestycji przy ulicy Harcerskiej 8/10 zniszczy dotychczasową kameralną formę osiedla.

  Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju wyjaśnił, że deweloper wnioskował o intensywną zabudowę osiedla (osiem budynków o kondygnacji 11 piętrowej), lecz Miasto wydało zgodę jedynie na trzy budynki 3 lub 4 piętrowe.

 3. Wniosek mieszkańców dotyczący wznowienia działalności placówki edukacyjnej w budynku przy ulicy Harcerskiej 8/10.

  Dyrektor Wydziału Edukacji UMŁ, wyjaśniła, że oprócz reformy edukacji, przesłanką do zamknięcia szkoły był zły stan techniczny budynku, który wymaga poważnego remontu. Wobec powyższego, ponowne uruchomienie placówki jest ekonomicznie nieuzasadnione.

 4. Problem niewystarczającej liczby szkół podstawowych znajdujących się na terenie osiedla „Doły-Marysińska” w związku ze zwiększającą się liczbą dzieci w wieku szkolnym w tym rejonie, na skutek powstania nowych budynków wielorodzinnych.

  Sprawa została omówiona przez Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Łodzi, który wyjaśnił, że obecnie w obwodzie osiedla „Doły-Marysińska” znajdują się trzy publiczne szkoły podstawowe. Dodatkowo zapewnił, iż w związku ze zmieniającą się strukturą osiedla i sytuacją demograficzną, wynikającą z powstania nowych osiedli i ewentualną dalszą rozbudową mieszkaniową na omawianym terenie, zlecone zostanie Wydziałowi Edukacji UMŁ ponowne przeanalizowanie proporcji liczby placówek oświatowych do zwiększającej się liczby mieszkańców.

 5. Problem zbyt małej liczby miejsc postojowych, obawy o to, że planowana inwestycja przy ul. Harcerskiej przyczyni się do pogorszenia i tak już aktualnie złej sytuacji.

  Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi zadeklarował podjęcie rozmów z deweloperem, aby zwiększona została liczba miejsc parkingowych obecnie zaplanowanych przy tej inwestycji.

 6. Problem przepełnionych placówek edukacyjnych (dwuzmianowość szkół), który zdaniem mieszkańców wynika z powstawania nowych budynków wielorodzinnych.

  Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi wyjaśnił, że w obecnej chwili problem przepełnienia szkół wynika z „podwójnego rocznika”, który jest skutkiem reformy edukacji. Jak zaznaczył, jest to jedynie problemem przejściowy, który z czasem ulegnie samorozwiązaniu.

 7. Zapytanie mieszkańców dotyczące rozwiązania kwestii dojazdu do zaplanowanego budynku przy ul. Harcerskiej 8/10.

  Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju poinformował, że jedną z koncepcji Miasta jest poszerzenie ul. Harcerskiej, która stałaby się ulicą dwukierunkową.

 8. Zapytanie mieszkańców odnośnie ewentualnej likwidacji szkoły na ulicy Mostowskiego, w związku z planowanym tam utworzeniem ”Muzeum Dzieci Polskich”.

  Dyrektor Departamentu Gospodarowania Majątkiem UMŁ wyjaśnił, że informacja na temat likwidacji szkoły nie jest prawdziwa. Dodatkowo poinformował, że Miasto wskazało dwie inne lokalizacje na utworzenie muzeum.

 9. Zapytanie czy do sprzedaży nieruchomości przy ul. Harcerskiej 8/10 był sporządzony operat szacunkowy i czego dotyczył.

  Dyrektor Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ poinformował, że do sprzedaży ww. nieruchomości zostały sporządzone dwa operaty, gdyż pierwszy utracił swoją ważność. Operaty dotyczyły gruntu oraz znajdujących się na nim naniesień stałych.

 10. Zapytanie dotyczące powodów obniżenia ceny sprzedaży działki przy ul. Harcerskiej 8/10 z pierwotnej ceny 9 mln PLN do 5 mln PLN.

  Dyrektor Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ poinformował, że powodem obniżenia ceny działki był fakt, iż sprzedaż nie nastąpiła w pierwszym przetargu. Wobec powyższego, zgodnie z przepisami prawa, istniała taka możliwość.

 11. Zastrzeżenia odnośnie braku poinformowania mieszkańców o planach Miasta dotyczących zbycia nieruchomości przy ul. Harcerskiej 8/10.

  Dyrektor Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ przekazał, że informacja dotycząca planów sprzedaży była przesłana do Rady Osiedla. Niestety, Rada Osiedla nie udzieliła  żadnej odpowiedzi, ani w żaden sposób nie interweniowała w sprawie. Dodatkowo, Dyrektor wyjaśnił, że przy wytyczeniu nowych granic działek, zawiadomienie w sprawie zostało przesłane do 56 osób, które były stroną w sprawie. Jednak nikt z poinformowanych nie wniósł zastrzeżeń.

 12. Zastrzeżenia mieszkańców dotyczące zmniejszenia terenów zielonych i stanu zadrzewienia, w związku z planowaną inwestycją przy ul. Harcerskiej 8/10.

  Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi poinformował, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, inwestor jest zobowiązany do dokonania nasadzeń zastępczych, a w procesie wyboru rodzaju i miejsca naniesień zielonych mogą uczestniczyć mieszkańcy.

 

W związku z realizacją inwestycji przy ulicy Harcerskiej 8/10, w trakcie dyskusji mieszkańcy zgłosili również obawy w zakresie prawdopodobnego pogorszenia się jakości życia na Osiedlu „Doły-Marysińska” z uwagi na zwiększony smog oraz hałas, a także możliwość zniszczenia okolicznych chodników, trawników oraz pozostałej infrastruktury znajdującej w okolicy.

 

Podczas spotkania mieszkańcy przekazali ponadto uwagi dotyczące:

  • złych warunków lokalowych placówek oświatowych,
  • inwestowania w siłownię "pod chmurką" gdy w tym samym czasie likwiduje się przychodnię rehabilitacyjną,
  • złego stanu technicznego nieruchomości Miasta oraz braku właściwego utrzymania terenów wokół nich,
  • możliwości pogorszenia się stanu budynków komunalnych w związku z planowaną realizacją inwestycji polegającej na przebudowie torowiska na ul. Wojska Polskiego,
  • przyszłego problemu dotyczącego wyjazdu z ulicy Chryzantem, w związku ze zwiększeniem liczby mieszkańców (wzrośnie liczba pojazdów, co spowoduje brak przepustowości ulicy i jej zakorkowanie),
  • tematu sprzedaży budynku szkoły przy ulicy Harcerskiej w kontekście ewentualnych zapytań kierowanych do Wydziału Edukacji UMŁ czy zbycie placówki nie wpłynie negatywnie na siatkę placówek oświatowych w tym rejonie,
  • problemu dużej odległości oraz bezpieczeństwa dzieci w drodze do i ze szkoły, wynikającego ze zwiększenia obwodów szkolnych.

 

 

Raport opracował:

Oddział ds. Skarg 
Wydziału Zarządzania 
Kontaktami z Mieszkańcami UMŁ
01.10.2021 r.

Zobacz również:

Helenówek - fot. Brajter

ŁSI skończyła budowę kanalizacji na Helenówku. Nowy wodociąg i odtworzone nawierzchnie

red/ ŁÓDŹ.PL

29 mln zł, ponad 6,5 km sieci kanalizacyjnej, 331 odejść do działek – miasto i Łódzka Spółka... więcej

Miasto i ŁSI wybuduje 12 km sieci wodnej i kanalizacyjnej warte 26 mln zł

ŁSI

12 kilometrów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wybudują wspólnie miasto i Łódzka Spółka... więcej

Nowa sieć kanalizacyjna i wodociągowa - inwestycje ŁSI w 2022 r.

ŁSI

Łódzka Spółka Infrastrukturalna ogłosiła swoje plany inwestycyjne na rok 2022. Obejmują one... więcej

Ulica Kolumny z nową nawierzchnią

Agnieszka Rutkowska / BRP

Kończą się prace Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej na ulicy Kolumny. Trwa wylewanie asfaltu. Koszt... więcej

Zielona 6 - prace remontowe - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Łódź rewitalizacja. Rozpoczęło się malowanie zabytkowych sztukaterii w kamienicy na ul. Zielonej 6

Agnieszka Rutkowska / BRP

W kamienicy przy ul. Zielonej 6 sukcesywnie odrestaurowywane są polichromie i trwa montaż... więcej