Łódzka Spółka Infrastrukturalna

Budowa przyłączy kanalizacyjnych przez ŁSI i WFOŚiGW

Wsparcie budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Miasta Łódź

Łódzka Spółka Infrastrukturalna realizuje projekty pn.:

  1. „Wsparcie budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Miasta Łódź"

Wartość ogólna zadania: 458.066,02 zł

Dotacja w kwocie: 271.174,00 zł (ze środków WFOŚiGW)

Umowa o dofinansowanie nr 776/OW/D/2020 z dnia 28.12.2020 r.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu
i wybudowaniu przyłączy kanalizacji sanitarnej od sięgacza wyprowadzonego z głównego kanału sanitarnego (zakończonego tzw. korkiem) do istniejącej instalacji kanalizacyjnej wychodzącej z budynku w ilości 56 sztuk o łącznej długości ok. 766 mb (w tym 31 projektów).

  1. „Budowa podłączeń kanalizacyjnych w ramach projektu PRZYŁĄCZ SIĘ cz.I”

Wartość ogólna zadania: 541.738,00 zł

Dotacja w kwocie: 207.621,00 zł (ze środków WFOŚiGW)

Umowa o dofinansowanie nr 46/OW/D/2022 z dnia 03.03.2022 r.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wybudowaniu podłączeń kanalizacji sanitarnej od sięgacza wyprowadzonego z głównego kanału sanitarnego (zakończonego tzw. korkiem) lub bezpośrednio od kanału sanitarnego do istniejącej instalacji kanalizacyjnej wychodzącej z budynku w ilości 27 sztuk o łącznej długości ok. 479,6 mb.

Spodziewanym efektem inwestycji na terenie miasta Łodzi jest:

  • uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Łodzi;
  • zmniejszenie zanieczyszczenia wód gruntowych poprzez likwidację zbiorników bezodpływowych.

 

Zapraszamy do odwiedzenia strony www.wfosigw.lodz.pl oraz    www.zainwestujwekologie.pl