Łódzka Spółka Infrastrukturalna

Budowa przyłączy kanalizacyjnych przez ŁSI i WFOŚiGW

Wsparcie budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Miasta Łódź

Łódzka Spółka Infrastrukturalna realizuje projekt: "Wsparcie budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Miasta Łódź".

Wartość ogólna zadania: 458.066,02 zł

Dotacja w kwocie: 271.174,00 zł (ze środków WFOŚiGW)

 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i wybudowaniu przyłączy kanalizacji sanitarnej od sięgacza wyprowadzonego z głównego kanału sanitarnego (zakończonego tzw. korkiem) do istniejącej instalacji kanalizacyjnej wychodzącej z budynku w ilości 56 sztuk o łącznej długości ok. 766 mb (w tym 31 projektów).

Spodziewanym efektem inwestycji na terenie miasta Łodzi jest:

  • uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Łodzi;
  • zmniejszenie zanieczyszczenia wód gruntowych poprzez likwidację zbiorników bezodpływowych.

 

Zapraszamy do odwiedzenia strony www.wfosigw.lodz.pl oraz www.zainwestujwekologie.pl