Łódzka Spółka Infrastrukturalna

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu internetowego Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o.

ŁSI zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. .

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, treści te są uaktualniane przy bieżącej obsłudze strony.

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż ŁSI Sp. z o.o. i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących BIP odpowiada: Dział Organizacyjny.
 • E-mail: kontakt@lsi.lodz.pl
 • Telefon: 42 664-91-00

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Łodzi
 • Adres: 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
 • E-mail: lckm@uml.lodz.pl
 • Telefon: 42 638 44 44

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. w Łodzi usytuowany jest przy ul. Wólczańskiej 17.

 • pochylnia przy wejściu do budynku;
 • oświetlenie z zewnątrz budynku;
 • wjazd do nieruchomości przez bramę otwieraną automatycznie;
 • na parkingu wewnętrznym 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych;
 • schodołaz;
 • sala obsługi na parterze w budynku nr 1;
 • czytelne oznaczenie pomieszczeń;
 • do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem;
 • toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • na chwilę obecną w budynku nie ma pętli indukcyjnej.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Serwis ŁSI Sp. z o.o. w Łodzi zawiera:

 • menu aktywowane klawiszem TAB bezpośrednio po otwarciu strony, pozwalające dotrzeć do: menu głównego / treści / stopki;
 • mapę strony, ułatwiającą dostęp do informacji znajdujących się na kolejnych podstronach;
 • wersję kontrastową, uruchamianą przyciskiem w menu głównym.