Łódzka Spółka Infrastrukturalna

O Spółce

Misja

Misją Spółki jest poprawa jakości życia mieszkańców Łodzi poprzez dostosowywanie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej miasta do standardów XXI wieku oraz aktywne uczestniczenie w procesie rewitalizacji miasta i jego adaptacji do zachodzących zmian klimatu. Razem z Miastem i innymi spółkami miejskimi współtworzymy przyjazne miasto.

Zadania

 • Zarządzanie łódzką infrastrukturą wodociągowo - kanalizacyjną poprzez wydzierżawianie i poddzierżawianie ww. majątku operatorowi tj.: Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi w zakresie systemów zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków.
 • Planowanie, przygotowywanie i realizowanie inwestycji z zakresu gospodarki wodociągowo - kanalizacyjnej, inwestycji modernizacyjnych istniejącej sieci wodociągowo - kanalizacyjnej i rozwojowych - budowa nowej sieci, Prowadzenie innych inwestycji z zakresu infrastruktury miejskiej.
 • Wykonywanie powierzonych zadań własnych gminy z zakresu rewitalizacji obejmujących realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych dotyczących nieruchomości przekazanych przez Miasto Łódź tytułem aportu lub na podstawie innego stosunku cywilnoprawnego.

Ograny Spółki:

Zgromadzenie Wspólników

Funkcje Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Łodzi.

Rada Nadzorcza 

Jest organem upoważnionym do sprawowania nadzoru i kontroli nad działalnością Spółki w składzie:

 • Pan Robert Kowalik - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Pani Joanna Pustelnik-Jaźwiec - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
 • Pan Lech Barszcz - Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Pan Mieczysław Teodorczyk – Członek Rady Nadzorczej
 • Pan Krzysztof Habura – Członek Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki

 • Pan Tomasz Piotrowski - Prezes Zarządu
 • Pan Krzysztof Kacprzak - Członek Zarządu

 

Zadania, zakres działania, prawa, obowiązki i odpowiedzialność organów Spółki określają:

 • Akt założycielski Spółki,
 • regulaminy władz Spółki,
 • Kodeks spółek handlowych,
 • Kodeks cywilny,
 • inne obowiązujące akty prawne i Regulamin organizacyjny.