Łódzka Spółka Infrastrukturalna

O Spółce

Misja

Misją Spółki jest poprawa jakości życia mieszkańców Łodzi poprzez dostosowywanie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej miasta do standardów XXI wieku oraz aktywne uczestniczenie w procesie rewitalizacji miasta i jego adaptacji do zachodzących zmian klimatu. Razem z Miastem i innymi spółkami miejskimi współtworzymy przyjazne miasto.

Zadania

 • Zarządzanie łódzką infrastrukturą wodociągowo - kanalizacyjną poprzez wydzierżawianie i poddzierżawianie ww. majątku operatorom sieci:
  • Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi w zakresie systemów zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków;
  • Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi Sp. z o.o. w zakresie systemu oczyszczania ścieków.
 • Planowanie, przygotowywanie i realizowanie inwestycji z zakresu gospodarki wodociągowo - kanalizacyjnej, inwestycji modernizacyjnych istniejącej sieci wodociągowo - kanalizacyjnej i rozwojowych - budowa nowej sieci, Prowadzenie innych inwestycji z zakresu infrastruktury miejskiej.
 • Wykonywanie powierzonych zadań własnych gminy z zakresu rewitalizacji obejmujących realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych dotyczących nieruchomości przekazanych przez Miasto Łódź tytułem aportu lub na podstawie innego stosunku cywilnoprawnego.

Organy Spółki

Zgromadzenie Wspólników

Funkcje Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Łodzi.

Rada Nadzorcza

Jest organem upoważnionym do sprawowania nadzoru i kontroli nad działalnością Spółki w składzie:

 • Pani Joanna Pustelnik-Jaźwiec - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
 • Pan Robert Kowalik - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • Pan Lech Barszcz - Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Pan Mieczysław Teodorczyk – Członek Rady Nadzorczej
 •  

Zarząd Spółki

 • Pan Tomasz Piotrowski - Prezes Zarządu
 • Pan Krzysztof Kacprzak - Członek Zarządu

Zadania, zakres działania, prawa, obowiązki i odpowiedzialność organów Spółki określają:

 • Akt założycielski Spółki,
 • regulaminy władz Spółki,
 • Kodeks spółek handlowych,
 • Kodeks cywilny,
 • inne obowiązujące akty prawne i Regulamin organizacyjny.