Łódzka Spółka Infrastrukturalna

Kariera

Aktualne oferty pracy

Obecnie Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. nie prowadzi naboru na wolne stanowiska pracy.

Praca w ŁSI

Jesteśmy największą kapitałowo spółką miejską w Łodzi, w której 100% udziałów ma Miasto Łódź. Obecnie zatrudniamy ponad 100 pracowników. W dużym skrócie, zajmujemy się tworzeniem i modernizowaniem łódzkiej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, a od 2 lat także wspomagamy Miasto Łódź w procesie rewitalizacji miasta poprzez prowadzenie inwestycji kubaturowych. Więcej informacji o nas przeczytasz na stronie O SPÓŁCE.

Rozwój Spółki to także rosnące zapotrzebowanie na nowych, wykwalifikowanych pracowników.  Aktualne oferty pracy znajdziesz zawsze w naszym Biuletynie Informacji Publicznej.

Co możemy Ci zaoferować:

 • Profesjonalne wdrożenie, wiemy jak zadbać o dobry start.
 • Wsparcie załogi poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń.
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz pakiet socjalny.
 • Zadbamy również o Twoją przyszłość poprzez indywidualne podejście do Twojego rozwoju m. in. poprzez uczestnictwo w certyfikowanych szkoleniach.
 • Pracę w niekorporacyjnej atmosferze, wśród ludzi, którzy lubią ze sobą pracować i spędzać czas.
 • Podczas rozmowy kwalifikacyjnej poznasz swojego przełożonego, który opowie Ci czym dokładnie będziesz się zajmować i z kim będziesz pracować.

Kontakt:

e-mail: rekrutacja@lsi.lodz.pl  

telefon: 42 664 91 00

Dla studentów

Studenckie praktyki zawodowe – zasady przyjęcia

Przyjęcie studenta w celu odbycia praktyk zawodowych w ŁSI może nastąpić po spełnieniu następujących warunków:

 • Złożeniu przez studenta wniosku na piśmie wraz z: projektem porozumienia autorstwa uczelni w sprawie organizacji i prowadzenia studenckich praktyk zawodowych, regulaminem praktyk, instrukcją szkolenia danej uczelni w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas praktyk.
 • Uzyskaniu zgody Prezesa Zarządu ŁSI na odbycie studenckich praktyk zawodowych.
 • Wyznaczeniu przez Prezesa Zarządu ŁSI opiekuna praktyk, w celu sprawowania przez niego nadzoru nad organizacją i przebiegiem praktyk w Spółce.
 • Przedstawieniu przez studenta aktualnego, obowiązującego na czas trwania praktyk, dowodu posiadania ubezpieczenia NNW.
 • Podpisaniu porozumienia w sprawie organizacji i prowadzenia praktyk zawodowych pomiędzy uczelnią a ŁSI.


Zasady udostępniania przez Spółkę materiałów studentom i doktorantom

Udostępnienie materiałów do prac licencjackich/ inżynierskich/ magisterskich/ doktorskich przez Spółkę może nastąpić po spełnieniu następujących warunków:

 • Złożeniu przez studenta / doktoranta wniosku na piśmie wraz z pisemnym potwierdzeniem przez uczelnię, że osoba wnioskująca jest studentem / doktorantem wymienionej uczelni i autorem pracy na wskazany temat.
 • Uzyskaniu zgody Prezesa Zarządu ŁSI na udostępnienie wskazanych przez studenta / doktoranta we wniosku materiałów, z wyłączeniem wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, danych finansowych oraz danych osobowych.
 • Wyznaczeniu przez Prezesa Zarządu ŁSI osoby odpowiedzialnej za udostępnienie materiałów. Osoba wyznaczona przez Prezesa Zarządu ŁSI, odpowiedzialna za udostępnienie materiałów zobowiązana jest do ich wcześniejszego zanonimizowania.
 • Zapoznaniu studenta / doktoranta z wewnętrznymi regulacjami określającymi zasady wykorzystania przekazanych materiałów i podpisaniu stosownej umowy, o której mowa w § 5 ust. 2.