Łódzka Spółka Infrastrukturalna

Zadania

Główne zadania Spółki:

  • Zarządzanie łódzką infrastrukturą wodociągowo - kanalizacyjną poprzez wydzierżawianie i poddzierżawianie ww. majątku operatorowi tj.: Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi w zakresie systemów zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków.
  • Planowanie, przygotowywanie i realizowanie inwestycji z zakresu gospodarki wodociągowo - kanalizacyjnej, inwestycji modernizacyjnych istniejącej sieci wodociągowo - kanalizacyjnej i rozwojowych - budowa nowej sieci, prowadzenie innych inwestycji z zakresu infrastruktury miejskiej.
  • Wykonywanie powierzonych zadań własnych gminy z zakresu rewitalizacji obejmujących realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych dotyczących nieruchomości przekazanych przez Miasto Łódź tytułem aportu lub na podstawie innego stosunku cywilnoprawnego.
  • Wykonywanie usług polegających na zapewnieniu dostępności infrastruktury drogowej, zleconych do wykonywania przez zarządcę drogi w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z późn. zm.).