Łódzka Spółka Infrastrukturalna

Zadania

Główne zadania Spółki:

  • Zarządzanie łódzką infrastrukturą wodociągowo - kanalizacyjną poprzez wydzierżawianie i poddzierżawianie ww. majątku operatorom sieci:
    • Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi w zakresie systemów zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków;
    • Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi Sp. z o.o. w zakresie systemu oczyszczania ścieków.
  • Planowanie, przygotowywanie i realizowanie inwestycji z zakresu gospodarki wodociągowo - kanalizacyjnej, inwestycji modernizacyjnych istniejącej sieci wodociągowo - kanalizacyjnej i rozwojowych - budowa nowej sieci, prowadzenie innych inwestycji z zakresu infrastruktury miejskiej.
  • Wykonywanie powierzonych zadań własnych gminy z zakresu rewitalizacji obejmujących realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych dotyczących nieruchomości przekazanych przez Miasto Łódź tytułem aportu lub na podstawie innego stosunku cywilnoprawnego.